Återstartsstöd

Återstartsstöd IF 2024

Som en konsekvens av pandemin så har föreningar tappat både aktiva barn, unga och vuxna samt ledare och engagerade personer på olika positioner.
Svenska Karateförbundet erbjuder därför ett s.k. Återstartsstöd. Stödet är ett statligt ekonomiskt bidrag som fördelas av Riksidrottsförbundet. Här kan ni läsa mer >>

Nedan listas de kategorier ni kan ansöka inom 2024.

  • Särskilda insatser för att rekrytera/utveckla unga ledare samt öka mångfalden bland föreningens ledare

Avser insatser inom/riktade mot jämställdhet, demokrati, minoritetsgrupper, socioekonomiskt utsatta områden, etnisk mångfald och ungdomar i syfte att stärka och föryngra föreningens verksamhet avseende styrelsekompetens, administration, domare och instruktörer.

  • Utbildning

Ansök om medel för att kunna erbjuda era engagerade medlemmar utbildning. Bjud t ex in föreläsare eller coacher som kan inspirera alla medlemmar till ny eller fortbildande kunskap inom föreningslära, styrelsekunskap, antidoping, hälsa, budo, kost och träning. Eller varför inte en kurs om inkluderande arbete för mångfald – allt som kan skapa en stabil och trygg bas i ert föreningsarbete samt engagera era medlemmar på olika sätt. Fråga vad era medlemmar vad de är intresserade av.

Villkor: Barn och ungdomsverksamhet och föreningsledare kopplade till det är prioriterade grupper. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska beaktas och prioriteras.
Insatsen ska genomföras under 2024 och återrapporteras via IdrottOnline.

Följande kan föreningen EJ söka för:

Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte för att bekosta läger.
Förtydligande: Seminarier med utbildare/instruktörer som innehåller teori med praktisk tillämpning, t.ex. inbjudna via stilorganisation för att lära ut nya tekniker, är inte att anse som läger utan utbildning och bör namnges som sådan i ansökan.

Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet. 

Förtydligande: Inköp ska tillföra något utöver ordinarie verksamhet, t.ex. köpa in utrustning till nya tävlingsgruppen som inte fanns tidigare eller komplettera utrustning för att tillgodose efterfrågad och nya former av träning, t.ex. säck, gymutrustning, kobudo-tillbehör.

Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.
Förtydligande: bidrag för att täcka utbildningskostnader för att ge fler coachlicens i föreningen kan sökas, då detta syftar direkt till att skapa tryggare miljö för barn och unga.

Observera att även Karatelyftet kommer finnas tillgängligt för ansökan under 2024.

Ansökningsperiod

Första ansökningsperioden är till och med den 1/6 2024.
Ni kan söka för enstaka aktiviteter eller satsningar som återkommer och avslutas längre fram, men senast i december 2024.
Ansökningar behandlas löpande, i kronologisk ordning och enligt först-till-kvarn-principen med ca 3 veckors handläggning. Beslut om stöd kan inte överklagas.
Ansökning sker via formulär på IdrottOnline. Tänk gärna på att stödja ansökan med kostnadsberäkningar, offerter, projektbeskrivningar och dylikt. Vi förbehåller oss rätten att avslå ansökningar som är bristfälliga.

Återrapportering

Enstaka aktiviteter ska genomföras och återrapporteras när aktiviteten är genomförd.
Med återrapportering menas att genomförandet av era aktiviteter ska kunna styrkas med t ex kursintyg, deltagarlistor och bilder. Era utgifter ska också styrkas med kvitton/faktura på inköp från inköpsstället. Exempel är inköp från butik eller faktura från leverantör eller annonsörer. Inköpen ska vara gjorda i den period som ansökan avser. Avsaknad av giltiga dokumentet för återrapport kan resultera i att föreningen blir återbetalningsskyldig.

Kontaktperson hos SKF:
Naja Rehn, administratör Återstartsstödet, SKF Kansli, tel 08-597 604 93, [email protected] 

——————————————————————————————

SKFs övriga Återstartsstöd kommer nyttjas centralt och inom SDF till åtgärder som syftar till att återuppbygga och stärka verksamheten pga konsekvenser i samband med pandemin. Dessa åtgärder informeras om löpande.