Organisationskommittén

Ordförande: Siamak Rezaie
Ledamöter: 
Cathrin Tolinsson, Edith Saronhilo-Caraan, Ashton Caraan, Andreas Fritsch
Suppleant: Maryam Zarankesh

Kontakt: [email protected]

Direktiv för Förbundets Organisationskommitté (OK)

Organisationskommittén, nedan OK, består av 3–5, utsedda av Förbundsstyrelsen, ledamöter varav en är ordförande. Kommittén bör även utse en viceordförande. OK skall eftersträva en jämn fördelning mellan könen.

Ordförande är administrativ chef, budgetansvarig samt kommitténs primära kontaktperson gentemot förbundsstyrelse och kansli. Mål och visionsarbete för kommittén tas fram i samarbete med Förbundsstyrelsen. Kommitténs beslut skall baseras på demokratiska grunder där transparens och objektivitet är en självklarhet. Kommittén ska efter bästa förmåga visa engagemang, öppenhet och lyhördhet för klubbledare, tävlingsarrangörer, andra samarbetspartners och verksamheten skall genomsyras av glädje, demokrati och delaktighet.


Syfte & målsättning

Organisationskommitténs syfte är att inom ramen för WKF:s regelverk utveckla, effektivisera och professionalisera det operativa genomförandet av tävlingar i Sverige. Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningar i arrangörskap för att därigenom åstadkomma en för de tävlande attraktiv och konkurrenskraftig tävlingsstandard ur nationellt såväl som internationellt perspektiv.


Uppdrag


– Hantera Svenska Karateförbundets organisationsregelverk och tävlingsbestämmelser för SM,

– Vara ansvariga gällande operativa organisations- och arrangemangsfrågor vid Karate SM,

– Att ge råd och stöd till tävlingsarrangörer i form av organisations- och arrangemangsfrågor,

– Upprätta och ombesörja uppdragsutbildningar för funktionärer och arrangörer,

– Att ansvara för hjälp med och integrera Sportdata i funktionär och arrangörsutbildningar,

– Att bygga upp sekretariatspool geografiskt fördelat i Sverige, vilka användes vid SM och kan hyras in av arrangör vid tävling sanktionerad av Svenska Karateförbundet,

– Att bestämma över och uppdatera den utrustning som köpts in till förbundsuppdrag och hur det på bästa sätt kan användas,

– OK fungerar som remissinstans och förslagsställare till FS och är kansliet behjälplig med information och sakkunskap när behov uppstår. OK samarbetar med andra kommittéer när utbyte av expertis krävs, 


OK skall i egenskap av kommitté:

  • I sina förslag och i sitt uppdrag verka för inkludering, jämställdhet och även tillse den mediala aspekten.
  • Leva upp till förbundets riktlinjer och målsättning
  • Ansvara för framtagning av material till kommitténs verksamhetsberättelse
  • Föra protokoll på sina sammanträden, vilket skall publiceras på förbundets hemsida
  • I slutet på året presentera en budget och en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår


OK har i sitt arbete att ta hänsyn till följande dokument

  • SKF regler & dokument
  • WKF & EKF regelverk
  • SKF & RF Stadgar
  • Idrottens idéprogram Idrotten Vill
  • RF anvisningar om Barn & Ungdomsidrott