Medicinska kommittén

Kommittén består av:

Ordförande: Dan Leijonwvall, läkare

Vice ordförande: Kim Siljebäck, fysioterapeut, smärtspecialist

Ledamot: Sadik Tözmal, läkare

Ledamot: Victor Shah, läkare

Ledamot: Hanne Kine Lauritsen, kiropraktor

Maila oss på [email protected], 

Direktiv 

Fastställda av förbundsstyrelsen maj 2022.

Övergripande uppdrag
Medicinska Kommittén, (MK) har ett viktigt ideellt uppdrag i att, med karatespecifik inriktning, vara ett stöd- och rådgivande organ för att förebygga skador, verka för låg skadefrekvens, antidoping och god hälsa hos våra idrottare och följa upp den medicinska utvecklingen inom svensk idrott.

Tävling
MK är också förbundets instans för övergripande medicinsk service i samband med nationella tävlingar, främst SM. Inom tävlingssegmentet ansvarar MK också för att i uppföljningssyfte sammanställa och utvärdera statistik gällande skaderapporter.

Landslag och samarbeten
MK är den instans som medicinskt bistår landslaget på internationella tävlingar, träningsläger, samt i rehab-ärenden. En medicinsk resurs i detta avseende ska vara sanktionerad av MK för att säkerställa att gällande riktlinjer, ansvarsfördelning och praxis följs.

MK ska även vid behov bistå övriga kommittéer samt kansliet med sin kompetens samt vara behjälplig vid frågor från föreningar.

Antidoping
MK följer RF:s riktlinjer och upprätthåller samt uppdaterar antidopingprogram för Svenska Karateförbundet samt, med en eller flera deltagare, närvarar vid RFs årliga antidoping-konferens/utbildning för att bibehålla kompetens på området.

MK i egenskap av kommitté
MK ska bestå av 3-5 av Förbundsstyrelsen (FS) utsedda personer. Mål och visionsarbete för kommittén tas fram i samarbete med Förbundsstyrelse och verksamheten skall genomsyras av glädje, gemenskap, demokrati och delaktighet.
Medlemmar ska inneha medicinsk utbildning som t.ex. olika inriktningar av läkare, sköterska och fysioterapeut, varav en person också ska vara primär kontaktperson till FS och kansli.
Kommitténs beslut skall baseras på demokratiska grunder där transparens och objektivitet är en självklarhet och kommittén beslutar inbördes om lämplig fördelning av uppdrag när så krävs. Kommittén ska efter bästa förmåga visa engagemang, öppenhet och lyhördhet för atleter, klubbledare, tävlingsarrangörer och andra samarbetspartners.

Stadigvarande uppgifter är:
• Verka för förbundets riktlinjer och målsättningar
• Ansvara för framtagning av material till kommitténs verksamhetsberättelse
• I slutet på året presentera en budget och en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
• Föra protokoll på sina sammanträden, vilket skall publiceras på förbundets hemsida
• Tillsyn och uppdatering av till kommittén knutna dokument
• Ansvara för kompetenshöjande insatser inom idrottsmedicinska frågor relevanta för karate
• Vid behov, stödja arrangörer i planering av medicinska insatser vid tävlingsverksamhet
• Ansvara för sjukvårdsväska, förvaltande och inköp

Exempel på enskilda uppdrag för MK:s medlemmar; att:
• någon/några gånger per år vara tillgänglig för landslagsuppdrag; landslagssamlingar/läger i egenskap av rådgivande vid rehab samt vid behov utföra behandlingar*
• någon/några gånger per år vara tillgänglig för resande landslagsuppdrag på internationella tävlingar, i egenskap av rådgivande vid rehab samt vid behov utföra behandlingar*
• närvara vid SM och ansvara för läkarbriefing samt rapport före och efter tävlingen
• vara specialist/kompetensresurs; svara på frågor och vara rådgivande i ärenden som kommer in från verksamheten, andra kommittéer, FS eller kansli
*behandlingar avser på plats i samband med uppdrag; t.ex. lättare blessyrer, lindor, muskelbehandling.

Ekonomi
Kommittén upprättar sin budget i slutet på varje år inför nästkommande års verksamhetsplanering, med stöd av förbundets kassör och generalsekreterare. Arvode för enskilda uppdrag som kräver resor/frånvaro kan uppgå till ett halvt prisbasbelopp per år och kostnadsersättning utgår alltid för resa, kost och logi.

Försäkringsinformation
Föreningsförsäkring >>
Elitidrottsförsäkring (landslag) >>