Karatelyftet

Karatelyftet är ett ekonomiskt projektstöd som erbjuds till föreningar för att utveckla verksamheten med fokus på att kunna ta emot och behålla fler barn och ungdomar. Under 2024–25 är målgruppen 7–25 år, samt vuxna (26+ år) med funktionsnedsättning. Stödet omfattar utövare, men också ledare och föreningsfunktioner som arbetar med målgrupperna.

Ansökning och återrapportering sker via formulär i IdrottOnline

Ansökningsformuläret kräver att ni tydligt beskriver syfte och mål och det är krav på att bifoga budget samt exempel på uträkning i form av t ex länkar till prisexempel eller kopior på offerter. Om flera föreningar ska ingå i ett gemensamt projekt ska varje förening ansöka om sin del i projektet. Målet är att så många föreningar som möjligt ska träffas av stödet, vi förbehåller oss därför rätten att begränsa storleken på utbetalningar och i vissa fall kan endast del av sökt belopp komma att erbjudas. Ansökningar bedöms efter gällande regler och riktlinjer från RF. Beslutsfattare är utsedda av Förbundsstyrelsen. Beslut om stöd kan inte överklagas.

Föreningen kan söka Karatelyftet inom två övergripande områden:

1.Inkluderande, säker och demokratisk föreningsmiljö
Syftet med detta projektstöd är att ge föreningen möjlighet för att utbilda sina organisations- och aktivitetsledare med målsättningen att stärka föreningens förmåga att erbjuda en kunskapsrik, rolig, säker och utvecklande träning samt uppmuntra föreningens medlemmar att delta i det demokratiska föreningsarbetet och strävan efter jämställdhet inom föreningslivet.

Denna kategori beviljar medel för:

 • Utbildning av ledare och coacher i t.ex. tränings- och tävlingslära, pedagogik, karatespecifika ämnen, parakarate, styrelsekunskap, jämställdhet, Budohistorik.
 • Särskilda insatser och aktiviteter som kan inspirera till ledarskap och inkludering av unga ledare, samt främja demokrati och jämställdhet.
 • Särskilda insatser och aktiviteter som kan främja kunskapshöjning inom demokrati och jämställdhet.

2.Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar föreningsverksamhet där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina egna villkor och ges möjlighet att vara delaktiga. Förbundet vill med denna kategori erbjuda föreningen förutsättningar att få fler att ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Projektstödet syftar till att fler barn och unga fortsätter att utöva karate längre genom träning och tävling och tycker det är roligt, utvecklande och känner sig trygga.

Denna kategori beviljar medel för:

 • Aktiviteter och projekt med syfte att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar.
 • Aktiviteter och projekt med syfte utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • Stöd till att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten för att inkludera fler (t.ex. parakarate, NPF, flickor).
 • Aktiviteter och projekt med syfte att rekrytera fler barn och ungdomar till att börja träna Karate (t.ex. prova-på, skolsamverkan, kommunikationsinsatser).
 • Aktiviteter och projekt med syfte att göra föreningsmiljön mer attraktiv och inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar (t.ex. saknade åldersgrupper, flickor, parakarate, socioekonomiskt utsatta, mångfald). 

Återrapportering – Obs, nya direktiv

Föreningen ska inom en månad efter projektets slutdatum inkomma med en återrapport av genomfört projekt. Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom en månad efter projektets slutdatum kommer ej beviljas nya medel.
Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd inom två månader efter projektets slutdatum ska återbetala erhållet stöd.
Med återrapportering menas att genomförandet av era aktiviteter ska kunna styrkas med relevanta verifikat, t.ex. kursintyg, deltagarlistor och bilder. Samt att era utgifter ska kunna styrkas med kvitton/faktura på inköp från inköpsstället. Exempel är inköp från butik eller faktura från leverantör. Inköpen ska vara gjorda i den period som ansökan avser och gälla det ni ansökt för. Avsaknad av giltiga dokumentet för återrapport kan resultera i att föreningen blir återbetalningsskyldig.


Följande kan föreningen EJ söka för:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Bidrag beviljas inte för att bekosta läger.
  Förtydligande: Seminarier med utbildare/instruktörer som innehåller teori med praktisk tillämpning, t.ex. inbjudna via stilorganisation för att lära ut nya tekniker, är inte att anse som läger utan utbildning och bör namnges som sådan i ansökan.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
  Förtydligande: Inköp ska tillföra något utöver ordinarie verksamhet, t.ex. köpa in utrustning till nya tävlingsgruppen som inte fanns tidigare eller komplettera utrustning för att tillgodose efterfrågad och nya former av träning, t.ex. säck, gymutrustning, kobudo-tillbehör.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter. Kostnader för arvoden till ordinarie ledare beviljas inte.
  Förtydligande: bidrag för att täcka utbildningskostnader för att ge fler coachlicens i föreningen kan sökas, då detta syftar direkt till att skapa tryggare miljö för barn och unga. Kostnader för att ge fler nya tävlingslicenser i klubben för målgruppen 12-25 år kan sökas då det syftar till att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen samt inkludera fler.
 • Kostnader för anläggning. Kostnader för renovering eller ombyggnad beviljas inte då det är en anläggningsfråga. Vi hänvisar till RF/SISU för hjälp med den typen av kostnader. Kostnader för tatami eller lokalhyra beviljas inte heller.
 • Aktiviteter utomlands. Medel beviljas till aktiviteter som genomförs i Sverige.

Kontaktperson hos SKF:

Naja Rehn, administratör Karatelyftet, SKF Kansli,
tel 08-597 604 93, [email protected]


Kom ihåg att föreningen kan söka bidrag till anläggning och idrottsmiljö via RF-SISU:s distriktsförbund: Hitta rätt Distriktsidrottsförbund >>

Här kan du läsa mer om bidrag på RFs hemsida.