Styrdokument

Förbundets Styrdokument och policies ligger till grund för riktlinjer, regler, stadgar, värderingsarbete och de beslut som fattas.

Stadgar

Svenska Karateförbundet följer idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund vilka anslås av RIM, RF-SISUS förbundsstämma. Basen i arbetet är RF:s och SKF:s stadgar som revideras då stadgeändrande beslut fattas på respektive stämma.

RF:s stadgar

SKF Stadgar 2023

Karate – allas idrott hela livet

Så lyder förbundets vision. Visionen är huvudrubriken på ett större visionsdokument som arbetades fram under hösten 2015 och reviderades under våren 2021.

Visionsdokument

Verksamhetsplan

Förslag på Verksamhetsplan fastställs av Förbundsstämman varje år och bestämmer sedan inriktningen på arbetet förbundets olika instanser ska göra under året.

Verksamhetsplan 2024

Barn & Ungdomsidrott

Vi arbetar i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som omfattar all verksamhet för barn och ungdomar upp till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer. Våra medlemsföreningar ska verka i samma riktning för att säkerställa en god och trygg utvecklingsmiljö för barn och unga.

  1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
  2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
  3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Karate – en hållbar idrott

Svenska Karateförbundet strävar efter att vara en jämlik, hållbar och inkluderande organisation. Under parollen Karate – en hållbar idrott ska vi verka för att vara en bidragande part i samhället och till ett hållbart liv för våra utövare.

Policy om hållbarhet

Internationell handlingsplan

Svenska Karateförbundet (SKF) är medlem i European Karate Federation (EKF), World Karate Federation (WKF) och Nordic Karate Federation (NKF). Svensk karate har en lång tradition av internationella uppdrag. Förbundets internationella handlingsplan beskriver SKF:s arbete för att kunna nå och bibehålla viktiga tekniska och politiska förtroendevalda positioner hos både EKF och WKF.

Internationell handlingsplan

På lika villkor

Policy för jämställdhet, mångfald och inkludering. Svenska Karateförbundet eftersträvar att jämna ut strukturella skillnader mellan män och kvinnor, där båda könen ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att medverka och påverka.  Vi eftersträvar också mångfald där olika kön, bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter inkluderas för att berika verksamheten.

Jämställdhet & Inkludering

Policys för förtroendevalda och ideella uppdrag

Att vara förtroendevald inom Svenska Karateförbundet innebär att man accepterar ett ambassadörskap och ett ansvar att förvalta och utveckla det som stärker och gynnar utvecklingen av svensk karate.

Policy för förtroendevalda

Policy om ideella uppdrag inom Svenska Karateförbundet

Direktiv för arvodering

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter inom Svenska Karateförbundet. I vissa fall är det nödvändigt att behandla personuppgifter för att funktion och syfte med verksamheten och därmed förknippade medlemskap ska kunna uppfyllas. Vi handlägger endast uppgifter tillhörande medlemsföreningar och de enskilda medlemmar inom förbundet som deltar i förbundsaktiviteter inom ramen för medlemskapet samt anställda i förbundet och förtroendevalda.

Integritetspolicy

Policy för jäv och intressekonflikter

Vi arbetar på våra medlemsföreningars uppdrag och i deras intresse, samt med Riksidrottsförbundet som samarbetspart och tillsynsorgan. Demokrati, rättvisa och respekt är grundläggande värden för vår verksamhet.

Policy jäv och intressekonflikter

Kommunikationspolicy

Svenska Karateförbundets kommunikationspolicy skapar grunden för ett gemensamt förhållningssätt för hur Svenska Karateförbundet och dess representanter ska agera och förhålla sig i kommunikationen med omvärlden.

Kommunikationspolicy

Policy för sociala medier

Användning av sociala medier kan vara ett bra sätt att skapa marknadsföring kring svensk karate. Liksom i vår övriga verksamhet måste vårt agerande i sociala medier ske i enlighet med de grundläggande värderingar och de riktlinjer ´vi arbetar efter.

Policy för sociala medier

Policy för förbundets namn och logotyp

SKF:s Logotyp finns att beställas från förbundskansliet i olika format. Nedan är gällande riktlinjer för användande.

Policy logotyp