Parakarate

Parakarate i Sverige är idag ett område under utveckling. Fokus är bredd med det huvudsakliga syftet att få fler personer med funktionsvariationer, inkl. NPF, i rörelse genom karate och att erbjuda en meningsfull fritid och en social gemenskap genom vår idrott.
Förbundsstyrelsen har beslutat kring en utvecklingsplan för verksamheten med fokus på tillgänglighet och föreningsstöd.
Arbetet sker på regional nivå då en mer nära geografisk verksamhet i kombination med kompetens inom lokalkännedom bedöms underlätta i att sprida kunskap och skapa aktiviteter som kan gynna utvecklingen av parakarate. En central instans finns genom SKF kansliet, med uppgift att vara rådgivande i att planera verksamheten tillsammans med regionssansvariga, så att den följer RF:s och SKF:s riktlinjer, samt därmed följande förvaltning och fördelning av de statliga stöden.

Parakarateansvariga på regionsnivå verkar oberoende från varandra men samarbetar vid behov och kan skapa sina egna aktiviteter utifrån vad man anser passar bäst i sitt eget område, så länge det inte bryter mot SKF/RF riktlinjer eller stadgar.

Uppdraget
Förbundet utser en ansvarig person för Parakarate i respektive distrikt/region. Denna kan sedan, om den vill, utse fler stödpersoner att samarbeta med. Inom sin region ska personen ha följande ansvarsområde:

  • Finnas tillgänglig för samt bedriva uppsökande verksamhet till föreningar inom distriktet för att erbjuda information, råd och stöd om hur man startar och bedriver parakarateverksamhet.
  • Anordna gemensamma aktiviteter för distriktets föreningar som kan gynna utvecklingen av parakarate; t.ex. prova-på-verksamhet, läger, utbildningar, olika former av mötesplatser. Kan även ske i samarbete med andra distrikt/regioner.
  • På andra sätt göra reklam för och synliggöra parakarate i sin region samt när tillfälle ges skicka in material till förbundet centralt, t.ex. reportage, bilder och dyl. för publicering på webben.
  • Om underlag av tävlande finns; anordna parakarate-tävlingar/klasser inom WKF/SKF regelverk. Parakaratetävlingar kan också sanktioneras direkt av SDF där tävlingen hålls.
    Kan även ske i samarbete med andra distrikt och arrangörer. (Obs, ej mästerskap.)
  • Förvalta budget och verksamhetsplan samt återrapportera till Förbundet.
  • Vi uppmuntrar vidare till att samverka med SDF i det område man är ansvarig.

Ekonomi och återrapport
Förbundet avsätter budget för Parakarate att fördelas mellan  distriktsansvariga enligt följande:

Återstartsstöd; Aktiviteter som syftar till återhämtning och utveckling av para-verksamhet efter pandemin; PR/reklam, rekrytering, föreningsstöd, utbildning, seminarier och liknande.

Verksamhetsstöd;
Tävlingar, kringkostnader, arvoden, föreningsstöd, löpande verksamhet som inte kan ses som en återstartsåtgärd som följd av pandemin m.m.

Föreningsstöd
Föreningar kan äska om bidrag till kommittén i sin region för paraverksamhet som inryms i Återstartsstöd eller Verksamhetsstöd enligt ovan, varpå kommittén kan fatta ett beslut om att det ska utbetalas. Om ett sådant beslut tas vidarebefordrar kommittén* det till SKF Kansli som administrerar en utbetalning.
*Om kommitténs medlemmar mottar ett äskande om bidrag från den egna föreningen, ska kommittén inte själv, pga jävsprincipen, fatta ett sådant beslut, utan det ska då hänvisas till kansliet för beslut.

Kostnader hanteras genom fakturering, utanordningar och ersättningar direkt via SKF kansli.

Återrapport av aktiviteter sker som en del av den årliga verksamhetsberättelsen och ska lämnas till kansliet innan den 31/12 varje år.


Ansvariga i distrikt/region

Förbundsstyrelsen har utsett följande som ansvariga:

Stockholm och Mellersta: Anders Trapp, [email protected]

Västra, Östra, Skåne: Victor Aderklou, [email protected]

Övre och Nedre Norra: Niklas Bremer, [email protected]

Ansvarig web och Facebook: Victor Aderklou, genom SKF Kansli.
Material som uppmärksammar parakarate är välkommet att mailas till:
[email protected] el. [email protected]

// Förbundsstyrelsen