Antidoping

Antidopingprogram för Svenska Karateförbundet (SKF)

Fasställt avförbundsstyrelsen 2018-12-12, reviderat 2020

Svenska Karateförbundet (SKF) strävar efter att tillvarata medlemmarnas grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott. I enlighet med denna strävan ska SKF följa Riksidrottsförbundets (RF) stadgar 11 kap, 4§, punkt 5 och aktivt arbeta för en dopingfri idrottsverksamhet. Förbundet ska ansluta sina föreningar i arbetet samt upprätta en plan för antidopingarbete.

SKFs antidopingprogram (ADP) har flera syften:

 • Att sprida kunskap om dopingreglerna till utövare och deltagare, för att säkerställa att de känner till sina skyldigheter och rättigheter.
 • Att underlätta hantering av dopingfall inom SKF och minska risken för att doping sker till följd av okunskap.
 • Att medverka i det internationella antidopingarbetet inom World Karate Federation (WKF) samt underlätta harmoniseringen mellan SKF och WKF.
 • Att delta aktivt i det nationella antidopingarbetet. RF-stämman har beslutat att följa världs-antidopingkoden och dess standarder. Svensk idrott har implementerat Word Anti-Doping Code (WADC) i idrottens antidopingreglemente. Under WADC finns ett antal standarder som i Sverige motsvaras av bland andra föreskrifterna för dopingkontroll, vistelserapportering, dispenser och dopinglistan. En tydlig handlingsplan för antidopingarbetet inom SKF är nödvändig för att möjliggöra svensk idrotts följsamhet till dessa standarder.

Antidopingprogrammet ska revideras årligen. Ansvarig för genomlysning och uppdatering är ansvarig tjänsteman.

Vad är doping?

Med doping menas de förseelser som anges i idrottens gemensamma dopingreglemente. Denna utgår från World Anti-Doping Code, som finns beskriven på RFs hemsida. Här finner man även WADA:s dopinglistor för 2020 och Röd-Gröna listan, en enklare, sökbar lista över dopingklassade läkemedel som med fördel kan användas av utövare, ledare och medicinsk personal. Utövarna är skyldig att känna till och följa dopingreglerna samt personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt.

Kosttillskott

RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. RFs definition av kosttillskott finns på här. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott, med undantag för energitillskott av kolhydrater och protein vid hård fysisk träning och tävling. Många preparat på marknaden, särskilt sk ergogena tillskott är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser. Preparat från denna undergrupp har vid ett flertal tillfällen orsakat positiva dopingprov i Sverige. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak. 
Svenska karateförbundet har beslutat att följa RFs ställningstagande om kosttillskott, vilket bland annat innebär att en väl sammansatt kost täcker de flesta idrottares behov.
Idrottsutövare som på medicinska grunder har behov av kosttillskott kan minska riskerna för doping genom att välja kontrollerade produkter. Receptbelagda läkemedel genomgår kontroll. Av Läkemedelsverket registrerade naturläkemedel tillverkas med samma kvalitetskrav som läkemedel.

SKFs dopingförebyggande arbete

Grunderna i SKFs förebyggande antidopingarbete är: Information, utbildning, dopingkontroller och avtal. Svenska Karateförbundet ska främst förebygga doping genom kommunikationsinsatser där föreningar, ledare, aktiva och förtroendevalda ska känna till SKFs ståndpunkt och ADP. SKF ska via sina tillgängliga kanaler kontinuerligt informera och upplysa om rådande regler, föreskrifter och förändringar inom antidoping, samt uppmana till aktivt antidopingarbete. Vidare ska SKF säkerställa att den interna och externa kommunikationen fungerar så att berörda målgrupper får rätt information vid rätt tidpunkt (se nedan).

Organisation

Organisationen för information och kunskapsspridning om SKFs ADP ser ut som följer:

 • Förbundsstyrelsen utfärdar övergripande riktlinjer och direktiv för antidopingarbetet inom SKFs alla organisationsled.
 • Ordföranden för förbundsstyrelsen har det yttersta operativa ansvaret för genomförandet av antidopingarbetet.
 • Ansvarig tjänsteman, tillika Generalsekreterare, har ansvaret för att antidopingprogrammet marknadsförs och sprids.
 • Medicinska kommittén har ansvaret för att en årlig plan upprättas där kontinuerlig och fördjupad kunskap till alla landslagsaktiva beskrivs.
 • Ledare och tränare i elitklubbar, på RIG och andra miljöer där tävlingskarate på elitnivå bedrivs ansvarar för att SKFs information, ADP, förs ut till berörda aktiva samt att aktuella frågor kring doping och antidopingarbetet diskuteras.

Information och utbildning

Landslagsaktiva utövare informeras via medlemmar i medicinska kommittén i samband med SKFs elitläger. Information till övriga utövare sprids via förbundets hemsida. 
Svenska karateförbundets ADP skall utgöra en del i utbildningen av landslagsaktiva, vilket ska ske i samband med SKFs elitläger. Samtliga landslagsaktiva utövare ska även genomgå RFs utbildning ”Ren vinnare”, vilken också är lämplig för andra elitaktiva utövare. Övriga aktiva, elittränare, ledare vid RIG, och styrelser för distriktsförbunden tillhör också de prioriterade målgrupperna.

För alla föreningar förordas starkt utbildningsmaterialet ”Vaccinera klubben”.
SKF ansvarar för att det i samtliga ledar- och tränarutbildningar inom förbundet ingår moment som berör arbetet för en dopingfri idrott.

Planerade aktiviteter:

 • Årligt deltagande vid Svensk Antidopings konferens för SF av representant för medicinska kommittén eller ansvarig tjänsteman.
 • Under elitläger 1 (januari) informera de aktiva om ADP, allmänt om antidopinglagstiftningen, dispensförfarande samt om Ren Vinnare. Utdelning av informationspaket med skriftlig information om antidopingarbetet inom SKF. Ansvariga är medicinska kommittén.
 • Under elitläger 2 (april) följa upp att de aktiva utfört Ren vinnare. Ansvariga är medicinska kommittén.
 • Under elitläger 3 (augusti) informera de aktiva om SKFs inställning till bruk av kosttillskott och följa upp förekommande bruk av kosttillskott och läkemedel genom skriftlig hälsodeklaration. Ansvariga är medicinska kommittén.
 • Fortlöpande information via sociala medier och förbundets elektroniska nyhetsbrev om förändringar i dopingreglerment och aktuella utbildningar. Ansvarig för den fortlöpande informationen är ansvarig tjänsteman.

Dopingkontroller

SKF ska ha en god relation med RF:s Antidopinggrupp. RF svarar för utförande av dopingkontroller och SKFs närvarande representanter vid dessa tillfällen ska bistå RF:s Antidopinggrupp med den information som är nödvändig för att kunna åstadkomma en bra kontrollverksamhet.
Kontrollerna skall kunna utföras både vid träning och tävling och kan beställas av såväl enskilda föreningar, SKF och RF. De aktiva som i dispensföreskrifterna kategoriserats som hög tävlingsnivå ska även prioriteras i kontrollverksamheten. Då SKF inte haft något fall av positivt dopingprov sedan SFs bildande finns idag inte tillräcklig information om prioriterade substanser eller substansgrupper. Utifrån tidigare dopingfall inom kampsporter generellt, beskrivs centralstimulantia (t ex efedrin och efedrinliknande substanser), vätskedrivande preparat samt androgena anabola steroider som vanligt förekommande. Dessa kan antas vara prestationshöjande även inom karate. Planerade aktiviteter:

 • Uppföljning av frekvensen av dopingkontroller av aktiva utövare i seniorlandslaget, med målet minst en dopingkontroll/individ årligen. Utvärderas i samband med elitläger 3 (augusti) varje år. Ansvariga är medicinska kommittén.
 • Kontinuerlig information till Svensk antidoping om landslagets planerade aktiviteter och lägerverksamhet. Ansvariga är landslagsledningen.

Avtal

Uttagna i SKFs landslag på seniornivå undertecknar i samband med uttagning ett avtal som bl.a. säkerställer att de tagit del av förbundets antidopingprogram samt RFs policy kring kosttillskott. Samtliga landslagsaktiva ska även genomföra RFs antidopingutbildning ”RenVinnare”.
Uppföljning om användning av eventuella läkemedel som används av utövare av medicinska skäl görs av medicinska kommittén samband med SKFs elitläger. Planerade aktiviteter:

 • Uppätta avtal med landslagsaktiva (nya uttagna), klart i samband med elitläger 3 (augusti) varje år. Ansvariga är medicinska kommittén.

Om doping sker
Om misstankar om doping finns av utövare knuten till SKF, uppmanar vi till att använda RFs tipsfunktion: dopingtips.se. Vid behov kan dopingkontroller beställas av SKF såväl som den enskilda föreningen. Om en förening upptäcker dopingfall inom densamma, uppmanas föreningens styrelse att snarast inkomma med en bestraffningsanmälan enligt 14 Kap, RF stadgar. Vidare uppmanas föreningen att snarast kontakta ansvarig tjänsteman inom SKF för råd och stöd i ärendet.

För handläggning av dopingärenden inom SKF ansvarar Juridiska Nämnden. Detta om inte särskild instans för handläggning har utsetts av RF. Behandling av ärenden och bestraffning sker enligt RF:s stadgar, 13 kap, ”Regler mot doping” samt 14 kap, ”Bestraffningsärenden”.
Information om JN och hur man upprättar en bestraffningsanmälan till SKF finns via denna länk: https://www.swekarate.se/forbundet/kommitteer/juridiskanamnden/

Tävlande som efter positivt dopingprov bestraffats enligt SKFs antidopingsregler, skall förutom
den direkta straffpåföljden fråntas alla priser (mästerskapstecken, medaljer, prispengar, mm) från och med datumet då den positiva kontrollen togs.
Vid dopingfall av enskild utövare som vid tillfället representerar landslaget kommer dessutom skadeståndskrav resas mot den enskilde utövaren och återbetalning krävas av samtliga kostnader för landslagsmedlemmen gällande resa och uppehälle m.m. i samband med den aktuella tävlingen där kontrollen gjordes och efterföljande kostnader som medlemmen orsakat.

Medicinska kommittén ansvarar för att:

 • Delta vid Svensk Antidopings konferenser.
 • Informera landslagsaktiva utövare om SKFs ADP, utbildningen Ren vinnare (samt kontrollera att den genomförts), dispensförfarande, kosttillskott och läkemedel i relation till dopingreglementet.
 • Årligen undersöka och följa upp bruk av kosttillskott och läkemedel hos landslagsaktiva utövare via skriftlig hälsodeklaration.
 • Årligen följa upp frekvensen av dopingtester.
 • Upprätta avtal med landslagsaktiva utövare.

Ansvarig tjänsteman ansvarar för att:

 • Fortlöpande sprida information via digitala kanaler om förändringar i dopingreglement och aktuella utbildningar.
 • Sprida och marknadsföra ADP.
 • Om möjligt delta eller utse deltagare vid Svensk Antidopings konferenser.
 • Årligen genomlysa och vid behov uppdatera ADP.

Landslagsledningen ansvarar för att:
Fortlöpande informera Svensk antidoping om landslagets aktiviteter och lägerverksamhet.

Kontaktpersoner för Antidoping inom SKF


Ansvarig tjänsteman är Generalsekreterare;

Sarah Wennerström
Tel: 08-597 604 92
[email protected]

Ansvarig kontaktperson i förbundsstyrelsen:
Javier Escalante
Tel: 070-593 17 72
[email protected]

Övriga upplysningar ang. antidoping inom SKF:
Medicinska kommittén
[email protected]


Viktiga länkar

Samlad information om Antidoping:
https://www.rf.se/Antidoping/

Dopinglistorna – regler och riktlinjer för förbjudna substanser och metoder:
https://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/

Viktig information om kosttillskott:
https://www.rf.se/Antidoping/Kosttillskott/

RFs tipsfunktion om doping: https://dopingtips.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx

Föreningsverktyget för Antidopingarbete – ”Vaccinera klubben”:
https://www.rf.se/vaccinera/

Utbildning för utövare:
https://www.rf.se/Antidoping/Renvinnare

Dispensregler:
https://www.rf.se/Antidoping/Dispens/