Uppstartsmöte Förbundsstyrelsen

Den nyligen valda Förbundsstyrelsen hade sitt första ordinarie FS-möte tisdag 26/3, digitalt via Teams.

Ramon Malavé välkomnade alla i egenskap av ordförande. Styrelsen diskuterade sedan arbetsordning och förhållningssätt i syfte att enas om ett positivt arbetsklimat och schyssta spelregler, för att säkra demokratiska processer och psykologisk trygghet i arbetet. Vidare uppdrog styrelsen till att gemensamt inom kort fastställa en rad policies att ha som ramverk i detta.

Den andra viktiga punkten på agendan var frågan om kassör. Styrelsen konstaterade faktumet att den av årsmötet valda kassören meddelat sin omedelbara avgång och att FS därmed tyvärr måste kalla till en extra årsstämma med punkten val av kassör. Samt att detta omgående måste kommuniceras för att lösa förvaltningen snarast möjligt.

I övrigt diskuterades årsplanering, sammankomster med kommittéer, styrelsekonferens och verksamhetsplanen.