Sammanfattning Förbundsstämman 2024

Årets Förbundsstämma genomfördes 23/3 på Scandic Continental i Stockholm och blev en historisk händelse.

Dagen började med den traditionella utdelningen av stipendier, á 10 000 kr var.
Vi gratulerar följande!
Årets Ungdom 2023 – Matilda Rosenlind, Karateklubb Elit
Årets Idrottsprestation – Anna-Johanna Nilsson, United Sportcenter
Årets Förening 2023 – Hofors Shotokan Karate

Det blev sedan en mycket engagerande stämma som slog rekord i både antal deltagare och tidsomfattning. Stämman avhölls både fysiskt och digitalt och bjöd på en ansenlig mängd pläderingar och yrkanden, som resulterade i beslut om en rad större förändringar.

Mötets mest kritiska och omfattande punkt var huruvida ett ordförandeval skulle kunna äga rum, med hänvisning till att frågan väckts av ett antal medlemsföreningar om att så borde ske. Efter 21 anföranden och fyra yrkanden kring ämnet bedömde mötesordförande att frågan kunde prövas, men att det krävdes 2/3-majoritet för bifall. Efter omröstning var majoriteten inte tillräckligt stor och frågan avslogs därmed vid denna punkt. I stället valde stämman att i ett senare skede besluta om ett misstroendevotum mot sittande ordförande. Man beslutade också att anta en alternativ verksamhetsplan och en alternativ budget såsom presenterat från golvet, till skillnad mot vad som anförts som styrelsens förslag.

Vid personvalen valde sittande ledamöter Joanna Stassos Wolf, Jane Schörling och Gona Sharif att ställa sina platser till förfogande. Därmed valdes en ny styrelse, i turordning:

Nyval av kassör på två år, Erika Pettersson
Nyval på två år, Mia Markkanen
Fyllnadsval på ett år, Taija Marimon
Fyllnadsval på ett år, Anja Nordlund
Fyllnadsval på ett år, Sadik Sadik
Nyval på två år, Jonas Langetz

I slutet av kandidatnomineringen begärde ordförande Urban Andersson ordet och meddelade stämman att han avgår med omedelbar verkan.
Stämman beslutade då att återuppta frågan om val av ordförande och att genomföra ett fyllnadsval till 2025, varpå Ramon Malavé valdes till posten.

Valberedningen och revisorer valdes om, med undantag för nyval auktoriserad revisor, som blir Alexander Oja från Grant Thornton.

Mötet behandlade vidare en motion, som avslogs.

Vid stämmans avslutande fick dess ordförande, Tomas Eriksson, varma applåder och en stor eloge efter att med bravur ha klarat av den utmanande uppgiften mötesdagen inneburit.

Ramon Malavé stängde förbundsstämman med att i sitt ordförandetal också tacka avgående ordförande, Urban Andersson, för den tid som varit. Vi framför också ett tack till samtliga övriga ledamöter som nu avslutat sina uppdrag, för deras insatser och engagemang.

Vid det direkt följande konstituerande mötet beslutade styrelsen att adjungera Javier Escalante med fortsatt förtroende som internationell representant samt Michael Bergman som ekonomisk stödresurs för verksamhetsåret.

Nya förbundsledningen kommer nu starta upp sitt arbete och vi önskar dem varmt lycka till!

Nya ledningen nedan: Fr.v. GS Sarah Wennerström, ledamöter Jonas Langetz, Mia Markkanen, Sadik Sadik, Ordförande Ramon Malavé, Vice ordförande Anja Nordlund, ledamot Taija Marimon. Saknas på bild gör kassör Erika Pettersson.