Utlysning av extra årsmöte i Svenska Karateförbundet med anledning av ordförandeskap

Förbundsstyrelsen i Svenska Karateförbundet har genomfört ett misstroendevotum mot ordförande Urban Andersson
och utlyser ett extra årsmöte.

Förbundsstyrelsen i Svenska Karateförbundet har 2023-09-12 genomfört ett misstroendevotum mot ordförande Urban Andersson. Styrelsen beslutar därmed att kalla till ett extra årsmöte där vi föreslår att sittande ordförande avsätts och att mötet antar en tillfällig lösning fram till ordinarie årsmöte 2024 då tiden är för kort för att finna en lämplig ordförande kandidat. Vidare föreslås årsmötet besluta om ett fyllnadsval på ordinarie stämma 2024 för perioden som är kvar av mandatperioden fram
till ordinarie årsmöte 2025.

Kallelse med datum, inbjudan och handlingar till extra årsmöte kungörs inom kort.

Förtydligande ang. tillfällig lösning

Den tillfälliga lösningen föreslås bli att kassör Michael Bergman blir tillfällig ordförande fram till ordinarie årsmöte 2024 då vice ordförande Jane Schörling bett att få avstå på grund av tidsbrist, Jane kvarstår dock som vice ordförande. Michael är redan idag personalansvarig för vårt kansli och har ett bra grepp om vår ekonomi samt ett djupt engagemang i styrelsearbetet. Att utöver detta även leda sittande styrelses arbete fram till ordinarie stämma 2024 bör inte bli alltför betungande. Samma lösning har visat sig fungera bra under Urban Anderssons senaste timeout dec 22 till feb 23.

Det skulle vara orimligt att begära att valberedningen och medlemmarna skall finna en lämplig kandidat till ordförandeposten på drygt två veckor, därför föreslår styrelsen denna tillfälliga lösning.

Om det skulle bli årsmötets vilja att sittande ordförande skall vara kvar så uppfattar självfallet övriga styrelse detta som ett misstroende mot dem. Det naturliga i det läget är att de ställer sina platser till förfogande för ytterligare ett extra årsmöte som bestäms så långt fram att valberedningen får en rimlig chans att agera.  Alternativt ställer de sina platser till förfogande på ordinarie stämma 2024. Allt annat vore oansvarigt enligt styrelsens mening, främst då denna utlysning kommer väldigt plötsligt.

Det skulle vara orimligt att begära att valberedningen och medlemmarna skall finna fyra lämpliga kandidater till ledamöter och en lämplig kandidat till förbundskassör på drygt två veckor. Därför föreslår styrelsen ovan lösning, om det blir årsmötets vilja att sittande ordförande skall vara kvar. Detta för att säkerställa att förbundets förvaltning och verksamhet fungerar löpande tills en ny övrig styrelse är funnen.

Som styrelsen ovan anför så vore det oansvarigt att begära av valberedningen skall finna vare sig en ny ordförandekandidat eller fem nya styrelseposter på så kort tid och sittande styrelse är eniga om att inte försätta förbundet i en situation som skulle kunna äventyra den löpande verksamheten.

Uttalande från Förbundsstyrelsen
Styrelsen har respekt för vad Urban Andersson har bidragit med historiskt, sedan han blev ordförande 2006. Det ändrar dock inte det faktum att förbundsledningens förtroende för honom som ordförande i dag är helt förbrukat. De senaste två åren har präglats av en alltmer konfliktfylld organisationskultur där det upplevs att han varit drivande med ett alltmer osolidariskt och auktoritärt ledarskap som hämmar förbundets verksamhet, framför allt på ett sådant sätt att det orsakar otrygga arbetsmiljöer, innebär allvarliga brister i kommunikation och utgör en tydlig försämring i förbundets anseende både nationellt och internationellt.

Styrelsen har ett gemensamt totalansvar mot våra medlemmar, såväl som ett arbetsgivaransvar för våra anställda och omsorg för våra ideellt arbetande resurser och andra förtroendevalda. Även kring hur vi uppfattas som idrott och förbund i Sverige och internationellt. Vårt uppdrag är att tillse en stabil verksamhet med god förvaltning, trygga miljöer och positiv utveckling för vår idrott.

Styrelsen kan inte längre acceptera det bristfälliga ledarskap som nu råder vilket försvårar styrelsearbetet och skapar dåliga förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag. Styrelsen har efter Urbans senaste timeout 9/12-22 till 9/2-23 försökt finna lösningar på bristerna i ledarskap genom dialog, men tyvärr utan framgång. Styrelsen bedömer därför att vi kommit till vägs ände och den enda åtgärd som återstår är att snarast genomföra en förändring i ordförandeskap för att råda bot på situationen. Det är ett tufft och långt ifrån lätt beslut, men tyvärr nödvändigt om vi skall uppfylla vårt ansvar gentemot våra förtroendeuppdrag.

En mer fyllig bakgrundsbeskrivning kommer att bifogas kallelsen till extra årsmöte.

Stockholm 2023-09-13

Jane Schörling (Vice ordförande)
Michael Bergman (Förbundskassör)
Javier Escalante (Ledamot)
Gona Sharif (Ledamot)
Joanna Stassos Wolf (Ledamot)